IštyrinėkiteEvijossalą

Sveikiatvykę į mūsųsvetainę!

Camping Rovies“ yralaikomavienagražiausiųvietųirvienaiš 3 geriausiųGraikijosstovyklaviečių!

Dėlšioypatingoirgarbingopripažinimomesesameskolingišiems trims faktams: Pirma, stovyklosvietovė, kuriyrašaliajūros. Antra, mūsųpatalposbuvoįkurtospačiojegamtosširdyje, tačiautaip pat gerbiantgamtą, kurisupastovyklavietę - irpaskutinis, bet ne kąmažiausvarbusfaktas - mūsųveiklairmūsųpožiūris į šįalternatyvųatostogųbūdą.

Mūsųstovyklavietėyraitinlengvaiprieinamavisiems: ji įsikūrusišiaurinėjeEvijossalospusėje, vos 95 km nuoChalkiomiesto, 19 km nuoEdipsomiesto, šaliaRovieskaimo (visiankščiaupaminėtimiestaiyralengvaiatpažįstamižemėlapyjeirpuikiaižinomivisojeGraikijoje. Edipsasyraypačgarsusmiestasdėljameesančiųsenoviniųirantikiniųelementų, karštųjųversmių, kuriosyraitinnaudingosmūsųprotamsirkūnams).

MūsųstovyklavietėyrapopuliarivisojeEuropoje. Šįtituląmesužsitarnavomedėkamūsųsvečiųišvisopasaulio, kuriekasmetrenkasiaplankyti mus... Žinoma, mūsųsvotyklayranumeris 1 kelionėstikslasdaugybeigraikųšeimų, porų, draugųirgrupių! Ištiesųmessulaukiametųpačiųsvečiųnuotada, kai stovyklavietėpirmąkartąatvėrėsavoduris1987-aisiais, o tuomeslabaididžiuojamės!

Stovyklavietėsvietayralaikomaideali, nesšiišsidėsčiusišaliaEvoikosįlankosirjospuikiųjųkrištoloskaidrumovandenų, šalianatūraliųžaliųjųkalnų „lizdo“. Stovyklavietėyratolinuomoderniųmiestųirgyvenimobūdotriukšmobeinerimo, ir po giliaisįvairiųrūšiųžaliųjųmedžiųšešėliaismessiūlomepoilsįbeitikrąatostogųdvasią, kuriosjūsirieškote!

Stovyklavietėjevisiemsskiriamosatskirosvietos, siūlančios „šaliagamtos“ mentalitetąirprivatumą. Mūsųstovyklavietėtaip pat galibūtinaudojamakaipprieglaudatyrinėtojamsirieškotojams, kurie nori ištyrinėtiEvijossalą!

Stovyklatietėsavodurisoficialiaipraveriairlaukiajūsųnuobalandžio 1-osios irdarbuojasiikispalio30-osios kiekvienaismetais! Leiskite jus irjūsųatostogaspasitiktiypatinguirnepamirštamubūdu!

Štaikurvasara! Tegullinksmybėsirpoilsis prasideda!

Naujienlaiškis

Pasidomėkiteapie mane socialinėje žiniasklaidoje

Camping Rovies ©2019
Varomas su Media Planners

TOP